آیا می توان نمونه پروژه های LCD را در KEIL شبیه سازی کرد و نتیجه را دید یا اینکه فقط سخت افزاری میتوان تست کرد؟ مثل نمونه های ساده ی دیگر که در START/STOP DEBUG SESSION ولتاژ خروجی را میتوان دید،مثل BLINKING