داشتم دنبال مدار مناسب براي باتري Backup مي گشتم به اين اي سي رسيدم .
براي کنترل مدار هاي با دو ورودي تغذيه مناسب هست . خودش اتوماتيک بينشون سوييچ مي کنه .

نديدم تو سايتا داشته باشن يا کسي باهاش کار کرده باشه .

کسي اطلاعات بيشتري داره؟

اين هم يه مدار ساعت که از اين اي سي براي باتري بک پ استفاده کرده: