چندتا سوال درمورد باک/بوست/باک بوست/داشتم کسی هست کمک کنه خبرم کنید.