کسيآ* هست اينجا که با latex کار کرده باشه؟ مشکلم با تهيه يه ليست ازabbreviation هاييه که توي گزارشم استفاده کردم..