سلام
پايان نامه ام در مورد مديريت تداحل در شبکه هاي راديو شناختي است کسي ميتونه کمکم کنه ؟