سلام.


دیتا شیت سنسورهای گاز سری MQ
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=13323.msg58614#msg58614


سنسورهای گاز از شرکت FIGARO
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=13323.msg59389#msg59389
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=13323.msg62653#msg62653


دیتا شیت LCD های گرافیکی از خانواده GDM
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=13323.msg66025#msg66025


دیتا شیتهای قطعات رگولاتور ولتاژ
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=13323.msg68920#msg68920


دیتا شیتهای RTC ها یا همانReal-time clock/calendar
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=13323.msg72238#msg72238