از انواع ماژول هاي rF استفاده کردم
ريموت هم مدل هاي مختلفي تست کردم
اما بردش حدوده 40 متر با مانع هستش
ميخوام بيشتر باشه
کسي در اين مورد تجربه اي داره؟