ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
 1. #1
  2010/06/27
  231
  2

  ساخت ساعت دقيق با کريستال 32.768KHZ

  سلام
  وقت بخير دوستان
  ميخوام يه ساعت دقيق با کريستال 32.768KHZ متصل به TOSC1 و TOSC2 با استفاده از تايمر 2 ميکرو AVR 2560 بسازم
  از تقسيم کلاک 128 استفاده کردم
  بايد اين تايمر آسنکرون باشه تا CPU ميکرو درگير اون نباشه
  نياز به OCR و اينتراپت OCR ندارم
  پاييه هاي OC هم نميخوام خروجي بدن
  فقط ميخوام از اينتراپت OVER FLOW استفاده کنم براي شمارش ثانيه ها
  تو رجيستراش اشکال عمده دارم اخه خيلي وارد نيستم
  تشکر


  اضافه شده در تاریخ :
  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: Crystal on TOSC1 pin
  // Clock value: PCK2/128
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC2A output: Disconnected
  // OC2B output: Disconnected
  GTCCR=0x00;
  ASSR=0x60; //(0<<EXCLK) | (1<<AS2) | (0<<TCN2UB);
  TCCR2A=(0<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (0<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (0<<WGM21) | (0<<WGM20);
  TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (1<<CS20);
  TIFR2=0x01;
  TCNT2=0x00;
  OCR2A=0x00;
  OCR2B=0x00;

  اضافه شده در تاریخ :
  // Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
  TIMSK2=(0<<OCIE2B) | (0<<OCIE2A) | (1<<TOIE2);

  اضافه شده در تاریخ :

  {
  //while(ASSR & 0x1F);

  char lcd_buff[32];
  //delay_ms(10);
  if(Second == 59)
  {
  Second = 0;
  if(Minute == 59)
  {
  Minute = 0;
  if(Hour == 24)
  {
  Hour = 0;
  }
  else
  {
  Hour++;
  }
  }
  else
  {
  Minute++;
  }
  }
  else
  {
  Second++;
  }
  sprintf(lcd_buff, "%d : %d : %d", Hour, Minute, Second);
  lcd_gotoxy(0, 3);
  lcd_puts(" "
  lcd_gotoxy(0, 3);
  lcd_puts(lcd_buff);
  }
 2. #2
  2008/09/16
  شیراز
  95
  4

  پاسخ : ساخت ساعت دقيق با کريستال 32.768KHZ

  سلام.
  من اینکارو قبلا کردم ولی نه دقیقا اونی که میخای.کدشو میذارم سوال داشتی بپرس.اگه خواستی بگو تا پروتئوسش هم برات ایمیل کنم.
  کد:
  /*
   * DS1307.c
   *
   * Created: 2014-07-11 19:45:15
   * Author: Astronomer
   */ 
  
  // ---------------------------------------------------------------------------
  // GLOBAL DEFINES
  #define F_CPU  8000000UL   // run CPU at 1 MHz
  #define F_TIM0  8000000UL   // Clock value of timer0 = 8000.000 KHZ
  #define ONESEC  F_TIM0/256
  #define UPDATETIME ONESEC/10
  #define LED   5     // Boarduino LED on PB5
  // ---------------------------------------------------------------------------
  // INCLUDES
  #include <avr/io.h> 
  #include <avr/interrupt.h>     // deal with port registers
  #include <util/delay.h>     // used for _delay_ms function
  #include <string.h>      // string manipulation routines
  #include <stdio.h> // sprintf()
  #include <stdlib.h>// itoa ()
  #include "alcd.h"
  //#include "I2C_Master.h"
  #include "DS1307.h"
  
  // ---------------------------------------------------------------------------
  // TYPEDEFS
  typedef uint8_t byte;     // I just like byte & sbyte better
  typedef int8_t sbyte;
  // ---------------------------------------------------------------------------
  void ShowDevices();
  void SetRegisters();
  
  byte hours, minutes, seconds;
  byte curSec = 0;
  byte preSec = 0;
  byte months, days, years;
  int TIMER0_CNT = 0; // Timer0 counter
  
  int main(void)
  {	
  	SetRegisters();
   // ShowDevices();  // show that I2C is working OK	
  	lcd_gotoxy(0,1);
  	lcd_puts("DS1307 I2C");
  	_delay_ms(2000);	
  	while(1)
   {    
   }
  }
  
  ISR(TIMER0_OVF_vect)
  {
  	TIMER0_CNT++;
  		
  	if(TIMER0_CNT > UPDATETIME)	
  	{
  		TIMER0_CNT = 0;
  		DS1307_GetTime(&hours,&minutes,&seconds);
  		DS1307_GetDate(&months,&days,&years);
  		
  		if(seconds != preSec)
  		{
  			preSec = seconds;
  			
  			char date[16] = "";
  			char time[16] = "";
  			sprintf(time,"%02d : %02d : %02d ",hours,minutes,seconds);
  			sprintf(date,"20%02d / %02d / %02d ",years,months,days);
  			
  			lcd_gotoxy(0,0);lcd_puts(time);
  			lcd_gotoxy(0,1);lcd_puts(date);
  		}
  	}
  }
  
  void ShowDevices() // Scan I2C addresses and display addresses of all devices found
  {
  	lcd_gotoxy(0,0);
  	lcd_puts("Found:");
  	
  	byte addr = 1;
  	
  	while (addr>0)
  	{		
  		lcd_puts(" , ");
  		addr = I2C_FindFirstDevice(addr);
  		if (addr>0) 
  		{
  			 // save enough space for result
  			 char str[8] = "";
  			itoa(addr,str,16);
  			lcd_puts(str);
  			addr++;
  		}
  	}
  }
  
  void SetRegisters()
  {
  	// Timer/Counter 0 initialization
  	// Clock source: System Clock
  	// Clock value: 8000.000 kHz
  	TCCR0=0x01;
  	TCNT0=0x00;
  	// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  	TIMSK=0x01;
  	
  	I2C_Init();   // set I2C clock frequency
  	lcd_init();
  	sei();
  }
  کد:
  /*
   * DS1307.h
   *
   * Created: 2014-07-11 19:52:46
   * Author: Astronomer
   */ 
  
  
  // ---------------------------------------------------------------------------
  // DS1307 RTC ROUTINES
  #include "bcd.h"
  #include "I2C_Master.h"
  
  #define DS1307    0xD0   // I2C bus address of DS1307 RTC
  #define SECONDS_REGISTER 0x00
  #define MINUTES_REGISTER 0x01
  #define HOURS_REGISTER  0x02
  #define DAYOFWK_REGISTER 0x03
  #define DAYS_REGISTER  0x04
  #define MONTHS_REGISTER 0x05
  #define YEARS_REGISTER  0x06
  #define CONTROL_REGISTER 0x07
  #define RAM_BEGIN   0x08
  #define RAM_END   0x3F
  
  /** returns hours, minutes, and seconds in decimal format **/
  void DS1307_GetTime(unsigned char *hours, unsigned char *minutes, unsigned char *seconds)
  {
  	*hours = I2C_ReadRegisterNack(DS1307,HOURS_REGISTER);
  	*minutes = I2C_ReadRegisterNack(DS1307,MINUTES_REGISTER);
  	*seconds = I2C_ReadRegisterNack(DS1307,SECONDS_REGISTER);
  	
  	if (*hours & 0x40) // 12hr mode:    
  		{
  			*hours &= 0x1F;// use bottom 5 bits (pm bit = temp & 0x20)
  			
  		}
  		else      
  		{
  			*hours &= 0x3F; // 24hr mode: use bottom 6 bits			
  		}  
  		   
  	// BCD2DEC
  	*hours = Bcd2Dec(*hours);
  	*minutes = Bcd2Dec(*minutes);
  	*seconds = Bcd2Dec(*seconds);
  }
  
  void DS1307_SetTime(unsigned char hour,unsigned char min,unsigned char sec)
  {
  	I2C_WriteRegister(DS1307,HOURS_REGISTER, Dec2Bcd(hour)+0x40); // add 0x40 for PM
  	I2C_WriteRegister(DS1307,MINUTES_REGISTER, Dec2Bcd(min));
  	I2C_WriteRegister(DS1307,SECONDS_REGISTER, Dec2Bcd(sec));
  }
  
  /** returns months, days, and years in decimal format **/
  void DS1307_GetDate(unsigned char *months, unsigned char *days, unsigned char *years)
  {
  	*months = I2C_ReadRegisterNack(DS1307,MONTHS_REGISTER);
  	*days = I2C_ReadRegisterNack(DS1307,DAYS_REGISTER);
  	*years = I2C_ReadRegisterNack(DS1307,YEARS_REGISTER);
  	
  	*months = Bcd2Dec(*months);
  	*days = Bcd2Dec(*days);
  	*years = Bcd2Dec(*years);
  }
  
  void DS1307_SetDate(unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day) //
  {
  	I2C_WriteRegister(DS1307,MONTHS_REGISTER, Dec2Bcd (month));
  	I2C_WriteRegister(DS1307,DAYS_REGISTER, Dec2Bcd (day));
  	I2C_WriteRegister(DS1307,YEARS_REGISTER, Dec2Bcd (year));
  }
  
  
  
  ///** simple, hard-coded way to set the date. **/
  //void SetTimeDate() // 
  //{
  	//I2C_WriteRegister(DS1307,MONTHS_REGISTER, 0x08);
  	//I2C_WriteRegister(DS1307,DAYS_REGISTER, 0x31);
  	//I2C_WriteRegister(DS1307,YEARS_REGISTER, 0x13);
  	//I2C_WriteRegister(DS1307,HOURS_REGISTER, 0x08+0x40); // add 0x40 for PM
  	//I2C_WriteRegister(DS1307,MINUTES_REGISTER, 0x51);
  	//I2C_WriteRegister(DS1307,SECONDS_REGISTER, 0x00);
  //}

  کد:
  /**
  *	BCD.h
  *	Author: Astronomer
  **/
   
  #ifndef _BCD_H
  #define _BCD_H
   
  #define Bcd2Bin(val) ((val&0x0f)+(val>>4)*10)
  #define Bin2Bcd(val) (((val/10)<<4)+val%10)
  #define Bcd2Dec(val) (val-6*(val>>4))
  #define Dec2Bcd(val) (val+6*(val/10))
  
  #endif /* _BCD_H */
  کد:
  /*
   * I2C_Master.h
   *
   * Created: 2014-07-15 17:05:33
   * Author: Astronomer
   */ 
  
  #ifndef _I2CMASTER_H
  #define _I2CMASTER_H 1
  
  /************************************************************************* 
  * Title: C include file for the I2C master interface 
  *   (i2cmaster.S or twimaster.c)
  * Author: Peter Fleury <pfleury@gmx.ch> http://jump.to/fleury
  * File:  $Id: i2cmaster.h,v 1.10 2005/03/06 22:39:57 Peter Exp $
  * Software: AVR-GCC 3.4.3 / avr-libc 1.2.3
  * Target: any AVR device
  * Usage: see Doxygen manual
  **************************************************************************/
  
  /* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
  #ifndef F_CPU
  #define F_CPU 1000000UL
  #endif
  /* I2C clock in Hz */
  #ifndef SCL_CLOCK
  #define SCL_CLOCK 100000UL
  #endif
  
  #define TW_SEND  0x84    // send data (TWINT,TWEN)
  #define TW_READY  (TWCR & 0x80)  // ready when TWINT returns to logic 1.
  
  #include <avr/io.h>
  #include <inttypes.h>
  #include <compat/twi.h>
  
  
  /** defines the data direction (reading from I2C device) in i2c_start(),i2c_rep_start() */
  #define I2C_READ 1
  
  /** defines the data direction (writing to I2C device) in i2c_start(),i2c_rep_start() */
  #define I2C_WRITE 0
  
  
  void I2C_Init(void);
  void I2C_Stop(void);
  unsigned char I2C_Start(unsigned char address);
  unsigned char I2C_Read(unsigned char ack);
  unsigned char I2C_Rep_Start(unsigned char address);
  void I2C_Start_Wait(unsigned char address);
  unsigned char I2C_Write( unsigned char data );
  void I2C_WriteRegister(unsigned char busAddr, unsigned char deviceRegister, unsigned char data);
  unsigned char I2C_ReadAck(void);
  unsigned char I2C_ReadNack(void);
  unsigned char I2C_ReadRegisterAck(unsigned char busAddr, unsigned char deviceRegister);
  unsigned char I2C_ReadRegisterNack(unsigned char busAddr, unsigned char deviceRegister);
  unsigned char I2C_Detect(unsigned char addr);
  unsigned char I2C_FindFirstDevice(unsigned char start);
  unsigned char * I2C_FindAllDevice(unsigned char start,unsigned char * deviceAddr,int maxDeviceNum);
  void I2C_Init(void)
  {
   /* initialize TWI clock: 100 kHz clock, TWPS = 0 => prescaler = 1 */
   
   TWSR = 0;       /* no prescaler */
   TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2; /* must be > 10 for stable operation */
  
  }
  
  void I2C_Stop(void)
  {
   /* send stop condition */
  	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
  	
  	// wait until stop condition is executed and bus released
  	while(TWCR & (1<<TWSTO));
  
  }
  
  
  /** 
   @brief Issues a start condition and sends address and transfer direction 
   
   @param addr address and transfer direction of I2C device
   @retval 0 device accessible 
   @retval 1 failed to access device 
   */
  unsigned char I2C_Start(unsigned char address)
  {
   uint8_t twst;
  
  	// send START condition
  	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
  
  	// wait until transmission completed
  	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
  
  	// check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
  	twst = TW_STATUS & 0xF8;
  	if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
  
  	// send device address
  	TWDR = address;
  	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  
  	// wail until transmission completed and ACK/NACK has been received
  	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
  
  	// check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
  	twst = TW_STATUS & 0xF8;
  	if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
  
  	return 0;
  
  }
  
  
  /**
   @brief Issues a repeated start condition and sends address and transfer direction 
  
   @param addr address and transfer direction of I2C device
   @retval 0 device accessible
   @retval 1 failed to access device
   */
  unsigned char I2C_Rep_Start(unsigned char address)
  {
   return I2C_Start( address );
  
  }
  
  
  /**
   @brief Issues a start condition and sends address and transfer direction 
   
   If device is busy, use ack polling to wait until device ready 
   @param addr address and transfer direction of I2C device
   @return none
   */
  void I2C_Start_Wait(unsigned char address)
  {
   uint8_t twst;
  
  
   while ( 1 )
   {
  	 // send START condition
  	 TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
   
   	// wait until transmission completed
   	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
   
   	// check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
   	twst = TW_STATUS & 0xF8;
   	if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) continue;
   
   	// send device address
   	TWDR = address;
   	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
   
   	// wail until transmission completed
   	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
   
   	// check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
   	twst = TW_STATUS & 0xF8;
   	if ( (twst == TW_MT_SLA_NACK )||(twst ==TW_MR_DATA_NACK) ) 
   	{ 	 
   	 /* device busy, send stop condition to terminate write operation */
  	  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
  	  
  	  // wait until stop condition is executed and bus released
  	  while(TWCR & (1<<TWSTO));
  	  
   	 continue;
   	}
   	//if( twst != TW_MT_SLA_ACK) return 1;
   	break;
    }
  
  }
  
   
  /**
   @brief Send one byte to I2C device
   @param data byte to be transfered
   @retval 0 write successful
   @retval 1 write failed
   */
  unsigned char I2C_Write( unsigned char data )
  {	
   uint8_t twst;
   
  	// send data to the previously addressed device
  	TWDR = data;
  	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  
  	// wait until transmission completed
  	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
  
  	// check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits
  	twst = TW_STATUS & 0xF8;
  	if( twst != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
  	return 0;
  
  }
  
  unsigned char I2C_ReadRegisterAck(unsigned char busAddr, unsigned char deviceRegister)
  {
  	
  	unsigned char data = 0;
  	I2C_Start(busAddr);     // send device address
  	I2C_Write(deviceRegister);   // set register pointer
  	I2C_Start(busAddr+I2C_READ);   // restart as a read operation
  	data = I2C_ReadAck();    // read the register data
  	I2C_Stop();       // stop
  	return data;
  }
  
  unsigned char I2C_ReadRegisterNack(unsigned char busAddr, unsigned char deviceRegister)
  {
  	unsigned char data = 0;
  	I2C_Start(busAddr);     // send device address
  	I2C_Write(deviceRegister);   // set register pointer
  	I2C_Start(busAddr+I2C_READ);   // restart as a read operation
  	data = I2C_ReadNack();    // read the register data
  	I2C_Stop();       // stop
  	return data;
  }
  
  void I2C_WriteRegister(unsigned char busAddr, unsigned char deviceRegister, unsigned char data)
  {
  	I2C_Start(busAddr); // send bus address
  	I2C_Write(deviceRegister);   // first byte = device register address
  	I2C_Write(data);     // second byte = data for device register
  	I2C_Stop();
  }
  
  /**
   @brief read one byte from the I2C device, request more data from device 
   @return byte read from I2C device
   */
  unsigned char I2C_ReadAck(void)
  {
  	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
  	while(!(TWCR & (1<<TWINT))); 
  
   return TWDR;
  
  }
  
  /**
   @brief read one byte from the I2C device, read is followed by a stop condition 
   @return byte read from I2C device
   */
  unsigned char I2C_ReadNack(void)
  {
  	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
  	
   return TWDR;
  
  }
  
  unsigned char I2C_Detect(unsigned char addr){ // look for device at specified address; return 1=found, 0=not found
  
  	TWCR = TW_START;      // send start condition
  	while (!TW_READY);     // wait
  	TWDR = addr;       // load device's bus address
  	TWCR = TW_SEND;      // and send it
  	while (!TW_READY);     // wait
  	return (TW_STATUS==0x18);   // return 1 if found; 0 otherwise
  }
  
  unsigned char I2C_FindFirstDevice(unsigned char start) // returns with address of first device found; 0=not found
  {
  	for (unsigned char addr=start;addr<0xFF;addr++) // search all 256 addresses
  	{   if (I2C_Detect(addr))   // I2C detected?
  		return addr;    // leave as soon as one is found
  	}
  	return 0;       // none detected, so return 0.
  }
  unsigned char * I2C_FindAllDevice(unsigned char start,unsigned char * deviceAddr,int maxDeviceNum)
  {
  	int index = 0;
  //	unsigned char deviceAddr[maxDeviceNum];
  	for(int i=0;i<maxDeviceNum;i++) {deviceAddr[i]=0x00;}
  	
  	unsigned char addr = start;
  	while (addr>0)
  	{
  		addr = I2C_FindFirstDevice(addr);
  		if (addr>0 && index<maxDeviceNum)
  		{
  			// save enough space for result
  			deviceAddr[index] = addr;
  			index++;
  			addr++;
  		}
  	}
  	return deviceAddr;
  }
  
  
  
  
  /** 
   @brief read one byte from the I2C device
   
   Implemented as a macro, which calls either i2c_readAck or i2c_readNak
   
   @param ack 1 send ack, request more data from device<br>
      0 send nak, read is followed by a stop condition 
   @return byte read from I2C device
   */
  #define I2C_Read(ack) (ack) ? I2C_ReadAck() : I2C_ReadNack(); 
  
  
  /**@}*/
  #endif
  اول هدرفایل هایی رو که قرار دادم رو به پروژت اضاف کن بعد فایل DS1307.C رو اجرا کن. هدر فایل تابع LCD رو هم خودت به پروژه اضاف کن. سوال داشتی بپرس.
  اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
  >>> www.DMF313.ir <<<
  اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن،
  در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن
  است.
 3. #3
  2010/06/27
  231
  2

  پاسخ : ساخت ساعت دقيق با کريستال 32.768KHZ

  سلام
  تشکر بابت راهنمايي هات ولي همونطور که عرض کردم ميخوام با خود تايمر 2 و فقط يه کريستال خارجي 32.768KHZ بسازمش
  مرسي
  دوستان چيزي به ذهنشون نميرسه ؟
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوعات مشابه

 1. کمک فوري - برنامه ساعت با کريستال ساعت
  توسط masoud.moghaddam21 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2014/10/27, 17:35
 2. مشکل با کريستال ساعت
  توسط shahpoori در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2014/07/03, 21:05
 3. کريستال ساعت
  توسط redown در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 16
  آخرين نوشته: 2014/03/27, 00:58
 4. ساعت دقيق با AVR
  توسط rezanews در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 16
  آخرين نوشته: 2013/05/21, 10:21
 5. اي سي ساعت دقيق خوب در بازار چيه
  توسط AFSHARAN در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 29
  آخرين نوشته: 2010/09/11, 10:52

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •