فرق ناحیه ی تهی و ذاتی در ماسفت ها چیه؟ هر دو ناحیه از بار خالی میشن ناحیه ی ذاتی توسط ولتاژ گیت و ناحیه ی تهی با ولتاژ درین
کلا فرقشون چیه؟
و ذاتی چرا بهش میگن؟