باتري حدود 5 تا 6 ولت وجود داره؟ اگه وجود داره اندازش چقدره؟