سلام

یکی از مثال های کتاب نوشتم که وقتی این دوتا فایل اضافه می کنم میکرو دیگه اجرا نمی کنه

مثلا این برنامه هم با اضافه کردن اون دوتا فایل اجر نمیشه .

#include <ATMEL/IOAT91SAM7S64.H>

void main ()
{
AT91C_BASE_CKGR->CKGR_MOR = 0xF01;
AT91C_BASE_CKGR->CKGR_PLLR = 0x2903FFC;
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = 0x3;
AT91C_BASE_PMC->PMC_SCER = 0x1;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER=0XFFFFFFFF;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER=0XFFFFFFFF;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR=0XFFFFFFFF;
{

language تغییر دادم روی c هست توی تب code روی arm هست روی thumb با فعال بودن گزینه generare intrwork code هم فعال باشه همون جوریه ؟