سلام به همگي
من دارم آنتن ميکرواستريپ طراحي مکنم و قصد دارم که بسازمش
براي طراحي پورت از wave port استفاده کردم. اما نميدونم که کدوم گزينه رو انتخاب کنم. do not renormalize يا renormalize all mode
کسي ميدونه من کدومو بايد انتخاب کنم؟