سلام دوستان من يه برنامه رو از Opencore دريافت کردم که بق نوشته PDF اش از سيگنال تبديل فوريه مي گيره و در حوزه فرکانس اين دو رو به هم رب ميکنه و توباره معکوس اش رو محاسبه مي کنه .
اما چند تا ايراد داد.
برنامه رو اتيچ کردم فايل PDF اش هم هست.

http://www.edaboard.com/thread321568.html


لفا کمک کنيد ازش جواب بگيرم لازم دارم.