سطوح ولتاژ شبکه های توزیع:
شبکه های فشار متوسط عمومی در ایران ، با ولتاژهای 33 ، 20 و 11 کیلو ولتی کار می کنند،که در این میان،ولتاژ20KV رایج ترین آنها است و امروزه نیز ،ایجاد و توسعه شبکه های فشار متوسط به طور اساسی با ولتاژ 20KV صورت می گیرد.در بعضی از شهرها نیز که از قدیم ولتاژ 11KV معمول بوده است،رفته رفته جای خود را به 20KV داده اند.ولتاژ33KV فقط در خوزستان رایج است و در ابتدا به عنوان ولتاژ فوق توزیع به کار می رفت،بدین معنی که از طریق خطوط 33kv و ایستگاههای تبدیل33/11KV ولتاژ توزیع11KV تامین و برق به مراکز مصرف رسانده می شدو سپس با تبدیل 11KV به 400V به مصرف می رسید. اما امروز،گرایش به تبدیل مستقیم ولتاژاز 33KV به 400V بیشتر استو ایستگاههای مبدل33000/400V به یکباره کار توزیع انرژی در سطح فشار متوسط را انجام می دهند.در حال حاضر،هر دو حالت یاد شده در شبکه خوزستان وجود دارد.از طرفی در آینده در شهرهای بزرگی همچون تهران،ولتاژ فوق توزیع 63KV نیز جزء سطوح ولتاژ فشار متوسط در طرف ولتاژ اولیه شبکه های توزیع قرار خواهد گرفت.
لازم به توضیح است که بر اساس تعریف جدید استاندارد بین المللی ،سطح ولتاژ فشار متوسط(MEDIAM VOLTAGE )(M.V )،طیف ولتاژ در بازده 3KV الی 75KV را شامل می شود،به عنوان مثال،در بیشتر پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی ،و همچنین صنایع سیمان و خودروسازی،پستهای با ولتاژ 3.3KV و 6KV ،به عنوان شبکه اولیه وجود داردکه مقدار این ولتاژها در شبکه های توزیع مجاز نمی باشد.
جدول زیر سری ولتاژهای استاندارد شده طبق IEC را نشان میدهد.
توجه:طبق تعریف ،شبکه فشار ضعیف(L.V )به دامنه ولتاژهای تا حد اکثر 1000V گفته می شود.

*جدول ولتاژهای نامی سیستمهای سه فازهAC از 1KV تا35KV

ولتاژنامی سیستمKV بیشترین ولتاژ تجهیزاتKV
3.6 3.3* 3*
7.2 6.6* 6*
12 11 10
17.5 - 15
24 22 20
36 33 -
40.5 - *35
--------------------- --------------------------------

*این مقادیر نباید برای برای سیستمهای توزیع برق عمومی به کار برده شوند.
**این سیستمها به طور معمول سه سیمه هستند و مقادیر ولتاژهای مابین فازها را نسشان می دهند
***در یک سیستم طبیعی تغییرات حداکثر و حد اقل ولتاژ نباید بیشتر از محدوده 10%±باشند.


شبکه های فشار ضعیف و بدنبال آن اطلاعات مربوط به سرویس مصرف کننده ،آخرین بخش از شبکه های توزیع را تشکیل می دهند.(یعنی به طور مستقیم با مصرف کنندگان در ارتباط هستند).این مدارها،از نظر چگونگی سرویس دهی با فیدرهای اولیه یکسانند.شبکه فشار ضعیف به طور کلی ،به همراه ترانسفورماتورهای توزیع در یک حوزه قرار می گیرد که میان آنها،ارتباط تنگاتنگی برقراراست . در مناطق شهری با چگالی بار سنگین،به طور معمول شبکه فشار ضعیف فقط از طریق کابلهای زمینی عبور داده میشوند.در این حالت،کابلهای متعلق به پستهای همسایه،به یکدیگر بسیار نزدیک می شوند،بنابراین احتمال به هم پیوستگی شبکه فشار ضعیف،با هزینه مناسبی فراهم می آیند.از یان رو در گذشته،در این مناطق،از شبکه های شعاعی استفاده می شد،ام اکنون شبکه های به هم پیوسته مناسبتر به نظر می رسد.
اگرچه شبکه فشار متوسط (طرف اولیه)و فشار ضعیف(طرف ثانویه)با یکدیگر تفاوتهای آشکاری دارند.با این حال،مبانی مشترکی به ویژه در طراحی آنها حاکم است و این مطالب درباره پستها نیز صدق می کند.