ميخوام در يک استوانه از جنس فرايت يک باياس مغناطيسي قرار بدم
از اين مسير ميرم :
HFSS>Excitations>Assign>Magnetic Bias
ولي اين خطا رو ميده :
source 'magbias1': manetic bias can only be assigned to ferrite 3d object
همه چيز رو چک کردم هم جنس ماده از نوع فرايته و هم شکل استوانه و سه بعديه
نميدونم مشکل کجاست لطفا کمک کنيد