سلام بزرگواران در عکس دو عدد بوبين وجود دارد که هر دو در مداري استفاده مي شوند که توليد الکترومغناطيس مي کنند مي خواستم فرقش را بدونم و مقدار الکترومغناطيس توليد شده را از کجا بسنجم ؟ فرقي بين الکترومغناطيس و الکترومگنت وجود دارد؟