دوستن کسي منبعي از ويديوهاي آموزشي و انيميشني از تجهيزات و سنسور هاي مختلف مثل فلو فشار دما و ساير تجهيزاتي که بر روي لاين هاي پروسسي نصب ميشن رو ميشناسه
ممنون