به جای zigbee از چه قطعه ی دیگری میتوان استفاده کرد؟ :smile:
smart home