شيلد براي سنسور هاي 3 پايه نيازمنم :sad:

آيا کسي در اين مورد اطلاعاتي داره :question: