اين کد براي ميکرو هاي stm که ميتونه اين lcd درايو کنه
خود برنامه چيپ lcd تشخيص ميده .
فونت پارسي نداره اضافه کرديد خبر کنيد

کد:
#define ILI9320 0 /* 0x9320 */
#define ILI9325 1 /* 0x9325 */
#define ILI9328 2 /* 0x9328 */
#define ILI9331 3 /* 0x9331 */
#define SSD1298 4 /* 0x8999 */
#define SSD1289 5 /* 0x8989 */
#define ST7781  6 /* 0x7783 */
#define LGDP4531 7 /* 0x4531 */
#define SPFD5408B 8 /* 0x5408 */
#define R61505U 9 /* 0x1505 0x0505 */	 
#define HX8347D 10 /* 0x0047 */
#define HX8347A 11 /* 0x0047 */	
#define LGDP4535 12 /* 0x4535 */ 
#define SSD2119 13 /* 3.5 LCD 0x9919 */

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت