سلام
يه سوال دارم.تو پروتل اگر بيام و نقشه مدار چاپي يه مدار مجهولي را بطور دستي بكشم.ايا خود پروتل اين قابليت را داره كه شماتيك مدار مورد نظر را بهم بده
اگر داره چه جورميشه اين كارو انجام داد