سلام بچه ها . آقا کسي با اين مازول فرستنده و گيرنده MAV-24T2703 کار کرده اينهم يک پايه spi دار و مثل nrf24l101p است کسي چيزي ميدونه لطفا کمک کنه.