با سلام
ارشد الکترونيک تهران جنوب قبول شدم.
دوستاني که اونجا ارشد بر ميخونن راضين؟
خودم علوم تحقيقات دوست داشتم که قبول نشدم.
نسبت به علوم تحقيقات چطوره؟چون در يک پستي گفته بودنکه ارشد تهران جنوب خوب نيس و برا کارشناسي بهتره.
استاداي برقشم خوب نيستن.
لطفا زود جواب بدين چون ثبت نام نزديکه.
از يه طرف نظرتون چيه خوندن براي سراسري.