سلام برای پایان نامه ام نیاز به سگمنت تصاویر رادیو گرافی دارم . مقاله ای که انتخاب کرده ام ابتدا با استفاه از استانه ای که تعریف کرده و پویش ستون به ستون به سه قسمت لبه ها و میانی تقسیم کرده تصویر رو و بعد به اشکار سازی ابجکت ها پرداخته .راه های مختلفی رو امتحان کردم ولی نتیجه خوبی نداشت .فقط یک نمودار گذاشته
نمودار رو نمی تونم پیوست کنم