لطفا یه نفر لطف کنه و این مساله رو به طور کامل واسه من حل کنه. :cry2: بد جوری گیرم. oo:
در نیروگاه بازیابی بخار شرایط ورودی عبارت است از : 60 وات و 500 درجه ی سانتی گراد.
شرایط بخار خروجی : 0.04 بار و با ضریب خشکی 0.9
تعداد 4 گرمکن آب تغذیه از نوع تماس مستقیم به ترتیبی قرار می گیرند که عملکرد اپتیموم را بدهند. با استفاده از جدول بخار و دیاگرام آنتالپی - آنتروپی ، فشار را در هر گرمکن آب تغذیه تعیین نمایید. فرضیاتی را که به عمل می آورید ذکر نموده و خط انبساط توربین در دیاگرام h-s را یک خط مستقیم در نظر بگیرید. نرخ حرارتی و بازده را محاسبه کنید و با سیکل بدون گرمایش آب تغذیه مقایسه کنید. شرایط ورودی بخار ورودی به توربین را برای دو سیکل یکسان بگیرید.
نشان دهید کار داده شده به هر پمپ در مقایسه با افزایش آنتالپی آب تغذیه در هر گرمکن قابل صرف لظر کردن استو نیز دبی جرمی بخار را در مورد هر گرمکن تعیین نمایید. کار انبساطی در توربین را محاسبه کرده و از این طریق یک بار دیگر بازده را به دست آورید. مصرف ویژه ی بخار در مورد سیکل با گرمایش و سیکل بدون گرمایش آب تغذیه را محاسبه کنید.
همین!!! :angry: