کسي درمورد ست کردن رجيسترهاي اين ماژول براي شبکه کردن باهم در بسکام تجربه اي داره؟
اين عکس در ديتاشيتش هست اما در خود برنامه رجيسترهاي ادرس دهي يه مدل ديگه هستنکد:
'SPI(nRF24L01) registers(addresses)
Const Config_nrf = &H00          'Config' register address
Const En_aa = &H01           'Enable Auto Acknowledgment' register address
Const En_rxaddr = &H02          'Enabled RX addresses' register address
Const Setup_aw = &H03          'Setup address width' register address
Const Setup_retr = &H04          'Setup Auto. Retrans' register address
Const Rf_ch = &H05           'RF channel' register address
Const Rf_setup = &H06          'RF setup' register address
Const Status = &H07           'Status' register address
Const Observe_tx = &H08          'Observe TX' register address
Const Cd = &H09            'Carrier Detect' register address
Const Rx_addr_p0 = &H0A          'RX address pipe0' register address
Const Rx_addr_p1 = &H0B          'RX address pipe1' register address
Const Rx_addr_p2 = &H0C          'RX address pipe2' register address
Const Rx_addr_p3 = &H0D          'RX address pipe3' register address
Const Rx_addr_p4 = &H0E          'RX address pipe4' register address
Const Rx_addr_p5 = &H0F          'RX address pipe5' register address
Const Tx_addr = &H10          'TX address' register address
Const Rx_pw_p0 = &H11          'RX payload width, pipe0' register address
Const Rx_pw_p1 = &H12          'RX payload width, pipe1' register address
Const Rx_pw_p2 = &H13          'RX payload width, pipe2' register address
Const Rx_pw_p3 = &H14          'RX payload width, pipe3' register address
Const Rx_pw_p4 = &H15          'RX payload width, pipe4' register address
Const Rx_pw_p5 = &H16          'RX payload width, pipe5' register address
Const Fifo_status = &H17         'FIFO Status Register' register address