سلام

يک script ساده نوشتم براي استفاده نشون دادن يک نقطه توي Google map گفتم شايد به درد بقيه هم بخوره:

[code=python]

from xml.etree.ElementTree import parse
import urllib
import webbrowser
latText = ''
lonText = ''
u = urllib.urlopen('http://ctabustracker.com/bustime/map/getBusesForRoute.jsp?route=22&#039
data = u.read()
f = open('rt22.xml', 'wb&#039
f.write(data)
f.close()
doc = parse('rt22.xml&#039
for bus in doc.findall('bus&#039:
busID = bus.findtext('id&#039
d = bus.findtext('d&#039
latText = bus.findtext('lat&#039
lonText = bus.findtext('lon&#039
latNum = float(latText)
lonNum = float(lonText)
print "BUS(ID:"+busID+", lat:"+latText+", lon:"+lonText+&quot heading ", d
URL = "http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center="+latText+","+lonT ext+\
"&zoom=13&markers="+latText+&quo t;,"+lonText+"&path=color:0x0000FF80 |weight:5|37.37608,\
-122.08145&size=500x300&sensor=TRUE_OR_FALS E"
webbrowser.open(URL)

[/code]

اين script اتوبوس هاي موجود در خط خيابان22 شهر chicago رو دانلود ميکنه و توي Static GoogleMap نشون ميده