سلام
کسي در مورد خطاي دوفاز در سيستم ارتينگ مش بندي با نرم افزار etab اطلاعاتي داره براي من بذاره