سلام چه طوری میشه در التیوم خط میکرواستریپ 50 اهمی ایجاد کرد؟
که البته لایه زیرین زمین است.(2 لایه و FR4)