دوستان عزیز سلام . می خواستم بدونم استانداردی هست که در طراحی کویل ها مقادیر بازه ای برای چگالی جریان مس و آلومنیوم را در شرایط مختلف کاری(هوا

خنک-روغن خنک و...) بیان کرده باشد؟