در مبدل BUCK
چگونه مي توان اثبات کرد که متوسط جريان Ia خازن در نيم پريود I2 برابر دلتا اي / 4 است؟