يهويي خاموش شد.روشن نميشه.رفته استندباي.يه صداي جيت جيت از داخلش مياد.چيكار كنم؟