آبادیس دیکشنری
روی هر لغتی ctrl رو بگیری و کلیک راست بزنی ترجمه می کنه خیلی مشتیه


http://addon.abadis.net/Firefox/Persian-Dictionary