من دارم مطلب کار میکنم به یک سری دستورات رسیدم که متوجه نمیشم مثال ها رو هم که مینویسم خطا میده نمیشه راهنمایی کنید و شما مثال بزنید و دستورات رو توضیح دهید
فرمت نوشتن یک زیرروال (subroutine ) :
Function (output-list) = <subroutine-name>(argument-list)
{<specification-statements>}
{<executable-statements>}
مثالی برای ذخیره نمودن یک subroutine
function r = sroot(A)
% Newton's method to find A^(1/2)
P0=1;%Starting value.
for k = 1:50,
p1 = (p0+A/p0)/2;
disp(p1);
if abs(p1-p0)/p1 < eps,break, end;
p0=p1;
end
شیوه ی فراخواندن این subrotion :
sroot(5)
چگونه یک function را در یک M-file بنویسیم :
function <output-list> = <function-name> (argument-list)
{<specification-statements>}
{<executable-statements>}
<output-name> = <returned computation>
Function های زیر را در دو M-File مختلف با نام های f.m و G.m ذخیره کنید :
Function y = f(x)
y = exp(-x./10) + sin(x);
Function W = G(Z) % Z is a 1 by 2 vector
x = Z(1);
y = Z(2);
w = [x.^2-y.^2 2*x.*y];
چگونه function را فرا بخوانیم ؟
-f(pi/2)
-G([2 1])