سلام دوستان اگر کسي نمونه سوال جبر خطي در اختيار داره بزاره من هفته ديگه امتحان دارم هيچ تمريني هم بجز جزوه حل نکردم...
با تشکر