من دوتا سلف دارم نمیدونم مقدارشون چیه
سلف هام بشکه ای هستند
1-اولی بدنه سبز رنگ وروش نوشته683j
2-با بدنه قهوای رنگ که یک زایده یا خال قرمز دارد
روش نوشته:
TLH
80605
UN