با سلام دوستان اگه میتونید منو راهنمایی کنید که چطو یه دیتا بیس رو فراخوانی کنم تو متلب
Load the data file DataEOG.txt and plot its mean, and autocorrelation
functions.
نیاز فوری دارررم