سلام دوستان
من ميخوام يك مدار طراحي كنم كه بتواند صداي ملودي با فركانسهاي مختلف بسازد البته با ad7710 يعني از پايه هاي ad7710 اين صوت رو توليد كنم كسي ميتونه كمكي بكنه
علت استفاده از ad7710 هم اينه كه بتوانم نويز سيگنال ورودي رو به حداقل برسانم و از فيلترهاي داخلي ad استفاده كنم يعني با كاهش و افزايش دامنه پيك تا پيك ولتاژ سيگنال ورودي تن صداي توليد شده رو عوض كنم