اولين دوره مسابقات رباتيک کشوري مسير ياب ويژه دانش جويان دانشکده هاي فني و حرفه اي

دانشگاه فني شهيد مهاجر اصفهان
www.tvucup.ir
]