سلام دوستان.
آلتيوم ديزاينر نسخه 14 که در فروشگاه هم موجوده اين Importer رو داره؟
يا اين که بايد جدا نصب شه؟