دوستان ممنون ميشم راهنمايي کنيد اين مکانيزم چيه و چطور مشخص ميآ*کنه که ورودي و خروجي سينکرنايز هستند.

ممنون