سلام

دوستان براي يک سيستم ميکروکنترلري بسيار حساس و RealTime در محيط پر نويز چه نوع منبع کلاکي بهتر است که بتواند پايداري کامل سيستم را تضمين کند؟
کريستال
اسيلاتور
يا ...