با سلام
مي خواستم بدونم نحوه تاثير اثر پوستي در محاسبه کاپاسيتانس و اندوکتانس خطوط انتقال چه جوريه؟
فرمول ثابتي داره؟
هم چنين چگونگي تاثير ضرايب کارسن در محاسبه اندوکتانس و کاپاسيتانس ؟ رابطه آن ها با فرکانس خط انتقال؟