سلام کسي مي تونه ماشين القايي را در قاب مرجع در متلب پياده سازي کنه تمام اطلاعات آن نيز در کتاب کروز صفحه ي 192 موجود مي باشد باتشکر از دوستان