سلام. فرض کنید یک فرستنده و گیرنده بی سیم (یک واکی تاکی یا یک بی سیم تجاری یا نظامی) داریم و می خواهیم یک دیتا را روی صوت سوار کنیم و در سمت دیگر پیاده کنیم و بالعکس. با چه مدار یا ماژولی قادریم این کار را انجام دهیم؟