استفاده از اي سي tda2005 براي ساخت دو امپلي فاير مجزا امان پذير است ؟
من ميخواهم سيستم ارتباط داخلي بين دو نفر درست کنم و از دو قسمت امپلي فاير مذکور به عنوان دو امپلي فاير مجزا استفاده کنم


ايا همان مدار کاتالوک کافي است يا پري امپلي فاير هم مي خواهد