جزوه آموزشی حفاظت کلید

در صورت بروز خطا در شبکه, فانکشن های حفاظتی مربوطه باید در سریعترین زمان ممکن عمل کرده و خطا را برطرف کنند. چرا که باقی ماندن خطا در شبimagesکه یا تاخیر در برطرف کردن آن می تواند خطرات جبران ناپذیری به تجهیزات وارد کرده و حتی پایداری شبکه را به مخاطره اندازد. علاوه بر آن, باقی ماندن خطا خطرات بسیار جدی برای نیروهای انسانی دارد. به همین منظور به محض بروز خطا, فانکشن های حفاظتی در سریعترین زمان ممکن وارد عمل شده و فرمان تریپ برای کلید صادر می کنند. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که پس از ارسال فرمان تریپ به کلید, آیا کلید باز شده و خطا را برطرف می کند یا نه. به عبارت دیگر اقدام مهم پس از ارسال فرمان تریپ به کلید کسب اطمینان از باز شدن کلید و برطرف شدن خطا می باشد. بنابراین یک بخش مهم از مبحث حفاظت, موضوع حفاظت کلید می باشد که در این بخش به آن پرداخته می شود.
فهرست مطالب
حفاظت Circuit Breaker Failur
تنظیمات حفاظت CBF
حفاظت Short Zone
حفاظت Pole Discordance
اتصالات آنالوگ رله حفاظت کلید
حفاظت Trip Circuit Supervision
پیکرهآ*بندی رلهآ*های حفاظتی
محاسبات تنظیمات رلهآ*های حفاظتی


http://tablobarghi.ir/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AF/