به نظر شما خطای زیر رو چطور میشه برطرف کرد ؟
ERROR:Simulator:861 - Failed to link the design