درمورداستانداردهای تزریق منابع غیرمتمرکزبه شبکه مثلاپیل سوختیfuel cellاگر اطلاعاتی داریدبفرستید.ممنون