یک ترانس تک فاز 10 Kva , با نسبت 2000/200 ولت و 50 هرتز وقتی با ولتاژ نامی در بی باری کار می کند توان ورودی 125 وات را در ضریب توان 0.15 می گیرد . درصد مقاوت ظاهری پراکندگی بر مبنای kva نامی ان 1j + 0.5 است . اگر ترانس قدرت 10 کیلو وات را در 200 ولت با ضریب توان 0.8 پس فاز در سمت فشار ضعیف تحویل دهد ، قدرت ورودی و ضریب توان آن را تعیین کنید .